محصول جدید kurary  _ SE BOND2

محصول جدید kurary _ SE BOND2

 SE BOND2 


جدیدترین باندینگ دوال کیور دو مرحله ای

باندینگ دوال کیور ( تنها با افزودن یک قطره از Clearfil DC Activator)

قدرت فوق العاده


قدرت در دنتین 22 مگاپاسگال 

و در انامل 21 مگاپاسگال

برچسب: